Regulamin

REGULAMIN
Regulamin od 01.07.2016
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.store.vodanaturalna.pl prowadzony jest przez spółkę Voda Naturalna Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360059 sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy (w całości wpłacony) w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 5213573082; REGON: 142486484 ; adres poczty elektronicznej: kontakt@vodanaturalna.pl
1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są na następujących podstawach prawnych: zgoda Klienta (art. 6 ust.1 lit. a RODO(, umową sprzedaży ( art. 6 ust. 1 ust. b), z uwagi na obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit.c), a także ze względu na uzasadniony interes Administratora, który polega na marketingu bezpośrednim produktów i usług, badaniu preferencji w celu przygotowania ofert, produktów i usług dostosowanych do potrzeb, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, udzielanie odpowiedzi na pytania lub wnioski, badanie satysfakcji klientów, w celach związanych ze sprzedażą produktów i towarów, a także w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Odbiorcami danych osobowych są podwykonawcy, podmioty świadczące usługi księgowe, kadrowe, transportowe oraz kurierskie na rzecz Sprzedawcy, w tym dane osobowe mogą przekazywane do Państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b RODO.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od daty sprzedaży. 
1.3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwości zawarcia umowy sprzedaży. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Klient ma prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
1.3. Definicje na potrzeby niniejszego Regulaminu:
1.3.1. KLIENT - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.
1.3.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz zamówieniowy dostępny w Sklepie Internetowym pozwalający na złożenie Zamówienia
1.3.3. PRODUKT; TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.3.4. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy zamieszczony pod adresem internetowym: www.store.vodanaturalna.pl
1.3.5. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka Voda Naturalna Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360059 sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.; NIP: 5213573082; REGON: 142486484; adres poczty elektronicznej: kontakt@vodanaturalna.pl
1.3.6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.3.8. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
1.3.9. KONSUMENT - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. Sklep Internetowy oferuje następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Formularz Zamówienia – poprzez Formularz Zamówienia Klient dodaje Produkty do elektronicznego koszyka, aby na końcu złożyć zamówienie.
2.1.2. Newsletter – aby skorzystać z Newslettera, należy pozostawić adres poczty elektronicznej w zakładce Newsletter, następnie należy potwierdzić chęć zapisania się poprzez kliknięcie linka potwierdzającego przesłanego na adres poczty email. Newsletter świadczony jest przez czas nieokreślony.
2.1.2.1. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez zgłoszenie takiego żądania do Sprzedawcy, poprzez wysłanie emaila o temacie „NIE” na adres email marketing@vodanaturalna.pl, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.
2.2. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, niezbędne jest:
2.2.1. posiadanie dostępu do Internetu,
2.2.2. korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki internetowej,
2.2.3. akceptacja plików cookies.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Informacje o Produktach zamieszczone w ramach Sklepu Internetowego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2. Cena Produktu zamieszczona na stronie Sklepu Internetowego przedstawiona jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy i płatności, które są przedstawianie w trakcie składania Zamówienia.
3.3. W ramach Sklepu Internetowego przedstawiona jest cena Produktu, która jest wiążąca w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. Cena ta nie podlega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym.
3.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pomocą Formularza Zamówień, czyli za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.
3.4.1. Podstawą do zawarcia umowy jest złożenie przez Klienta Zamówienia.
3.4.2. Sprzedawca, po złożeniu Zamówienia potwierdza jego otrzymanie, co skutkuje związaniem Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjęciem Zamówienia do realizacji.
3.4.3. Przyjęcie Zamówienia zostaje potwierdzone poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na podany w trakcie składania Zamówienia adres email Klienta. Taka wiadomość jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji.
3.4.4. Zamówienie jest realizowane (pakowane i wysyłane) dopiero po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta na koncie Sprzedawcy w systemie przelewy24.pl (przy formie płatności: Płatność elektroniczna/ online).
4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
4.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
4.1.1. Przelewy za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, które są dostępne bezpośrednio w Sklepie Internetowym.
4.2. Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Klient może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.
4.3. W przypadku nieopłacenia przez Klienta Zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od złożenia Zamówienia, Sklep Internetowy ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia). Nieuiszczenie płatności w ciągu wyznaczonego 5 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży (co wiąże się z anulowaniem Zamówienia).
5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
5.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.1.1. Przesyłka kurierska (po dokonaniu przedpłaty);
5.2. Koszty dostawy są prezentowane w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin dostawy liczony jest następująco:
5.3.1. W przypadku płatności elektronicznej - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.4. Zamówione w Sklepie Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1. W razie niezgodności (zawartości lub uszkodzenia) dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Sprzedawcę i odmówić przyjęcia Produktów, których nie zamawiał lub zostały uszkodzone w transporcie.
7.2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient zobowiązany jest wypełnić wraz z dostawcą protokół uszkodzenia i skontaktować się ze Sprzedawcą, po czym może odesłać otrzymany towar i żądać zwrotu należności za niego.
7.3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
7.3.1. Klient powinien poinformować o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży - można dokonać tego poprzez pocztę elektroniczną na adres: reklamacje@vodanaturalna.pl lub pisemnie na adres ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.
7.3.2. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie do 14 dni.
7.4. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto z którego została dokonana zapłata za Zamówienie.
7.6. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej Sprzedawcy nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru (w szczególności wynikające z kolorów – Sprzedawca oferuje produkty, które mogą się różnić w zależności od partii towaru).
8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
8.1.Klient, może odstąpić od umowy bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, składając stosowne Oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa lub na adres email kontakt@vodanaturalna.pl. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
8.2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8.2.1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.3. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Konsument powinien zapakować i zabezpieczyć odsyłane Towary tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie do Sprzedawcy.
8.3.1. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Voda Naturalna Sp. z o.o., ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa.
8.3.2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
8.3.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
8.4. Termin 14 dniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
8.5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
8.5.1. produktów spożywczych, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8.5.2. dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami.
8.6. W wypadku Usługobiorców Przedsiębiorców, Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy odpowiedniego oświadczenia.
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
9.1. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne w Sklepie Internetowym sposoby płatności, również może wymagać wykonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
9.2. Z chwilą wydania Produktów przez Sprzedawcę przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia produktów. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia jej do przewozu.
9.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny.
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
10.2. O każdej zmianie regulaminu Sklep na 2 dni przed planowaną zmianą, poinformuje zarejestrowanych użytkowników Sklepu.
10.3. Wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej.
10.4. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich.
10.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
10.6. Wszelkie materiały pod adresem www.store.vodanaturalna.pl w tym w szczególności zdjęcia produktów, są własnością spółki Voda Naturalna sp. z o.o. i nie mogą być w żaden sposób powielane ani rozpowszechnianie bez uprzedniej, pisemnej zgody spółki Voda Naturalna sp. z o.o.
10.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2016 r.ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Voda Naturalna Sp. z o.o.

ul. Wołoska 18

02-675 Warszawa

www.store.vodanaturalna.pl

kontakt@vodanaturalna.pl

+48 22 640 36 00

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:


Data zawarcia umowy:


Imię i nazwisko konsumenta:


Adres konsumenta:


Numer zamówienia:


Data wysłania formularza:


Podpis konsumenta:


Koszyk

Suma: 0.00 PLN